งานระบบห้องปลอดเชื่อ

มีประสบการณ์ในอาคารธุรกิจ โรงพยาบาล โรงแรม และอาคารอื่นๆกว่า 100 โครงการ

งานระบบเครื่องกล

 • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 • ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวมแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
 • ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวมแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • ระบบท่อน้ำยา
 • ระบบท่อน้ำเย็นและท่อระบายความร้อน
 • ระบบท่อส่งลมเย็น
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบอัดอากาศ
 • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

 • ระบบน้ำดี
 • ระบบน้ำร้อน
 • ระบบน้ำโสโครก
 • ระบบน้ำทิ้ง
 • ระบบท่ออากาศ
 • ระบบระบายน้ำทิ้ง
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ระบบเครื่องกลอื่นๆ

 • งานระบบห้องปลอดเชื้อ
 • งานระบบก๊าซทางการแพทย์

ติดต่อเรา